Thepinnacle

ABOUT & MENTORS

The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP)

หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยังยืน (วพส.)

The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP)

หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยังยืน (วพส.)

Become a Legendary Leader

หลักสูตร "The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP)" เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีความ เข้มแข็งทางด้านวิชาการพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ผู้เชี่ยวชาญด้าน การสร้างระบบนิเวศน์ นวัตกรรมและการบริหารจัดการหลักสูตรผู้ บริหารระดับสูง ที่มีประสบการณ์ทิ้งในประเทศ และระดับนานาชาติ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร PLP ซึ่งประกอบไปด้วย 6 Modules หลักในการเรียนรู้ ที่ออกแบบเนื้อหาเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การ เป็นสุดยอดผู้นำที่เป็นตำนาน เป็นผู้บริหารระดับแนวหน้าของ ประเทศ พร้อมด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจาก เหล่าผู้นำระดับสูง จากหลากหลายแวดวง

Advisory Board

Directors

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์

กรรมการหลักสูตรและผู้ร่วมก่อตั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณโอฬาร วีระนนท์

คุณโอฬาร วีระนนท์

กรรมการหลักสูตรและผู้ร่วมก่อตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

ดร.เบญจวรรณ สุจริต

กรรมการหลักสูตรและผู้ร่วมก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณกฎทอง บุญพรรคนาวิก

กรรมการหลักสูตร
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพแบรนด์

คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก

The Pinnacle Leadership Program by L NET รุ่นที่ 1

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ

The Pinnacle Leadership Program by L NET รุ่นที่ 1

ดร.เบญจวรรณ สุจริต

The Pinnacle Leadership Program by L NET รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร ชนะศึก นิชานนท์

The Pinnacle Leadership Program

The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP)

The Pinnacle Leadership Program

NEWS

อัพเดทข่าวของหลักสูตร

Guest Speaker

YOU ARE THE ONE !

ㆍผู้สนใจในการพัฒนาทักษะความสามารถสู่การ เป็นผู้นำองค์กรที่ดี

* ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ทายาท ธุรกิจ (Successors) ที่ต้องการหาโอกาสใน ขยายธุรกิจ

ㆍ ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

6 Modules

มิติที่ 1 Mindset

สร้างวิธีคิดแบบ SMART CEO ผู้บริหารต้องมีภาพอนาคตที่ชัดเจน พร้อมปรับตัวท่ามกลางความเสี่ยงเพื่อความอยู่รอดขององค์กรภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

มิติที่ 2 Skills

ทักษะการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ การรวมทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพระดับสากล ทั้งทักษะการสื่อสาร ทักษะการ Coaching และทักษะการเข้าสังคม 

มิติที่ 3 Personal Branding

สร้างแบรนด์บุคคลเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร เรียนรู้พลังของการสร้างแบรนด์บุคคล (Power of Personal Branding) ของ CEO ระดับประเทศ / ออกแบบภาพลักษณ์สู่ Brand

มิติที่ 4 Vision

เรียนรู้ Vision องค์กรร่วมสมัย ผ่านประสบการณ์ของผู้บริหาร ที่ประสบความความสำเร็จระดับประเทศ การนำแนวคิดของ BCG มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Digital Transformation

มิติที่ 5 Network

ต่อยอดเครือข่ายสร้างความท้าทายขององค์กร เทคนิคการสร้าง-การขยาย-การรักษา-การต่อยอด และการส่งต่อเครือข่าย จากประสบการณ์ของนักธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ ให้ผู้บริหารสามารถสร้างและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ

มิติที่ 6 Become Legendary

เสริมเสน่ห์แบบองค์รวม (Charismatic Holistic) เสริมเสน่ห์ด้วยศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวม (Charismatic Holistic) ในแบบฉบับของผู้บริหารยุคใหม่ การจัดการอารมณ์ การฟื้นคืนอารมณ์อย่างชาญฉลาด ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการใช้แรงบันดาลใจสำหรับผู้บริหาร

Scroll to Top

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน (บางส่วน)